Tämän turvallisuusasiakirjapohjan on laatinut Kimmo Rintala osana ESR -hanketta. Hankkeen nimi PYRY(Parasta Yritystoimintaa Rakennetaan Yhteistyössä). Pohja on vapaasti käytettävissä Suomen kalastusopaskilta ry jäsenille.

Yleiskuvaus.

XXX Oy tarjoaa laadukkaita kalastusmatkoja järvi- ja merialueilla, niin yritys- kuin yksityisasiakkaillekin.
Pääasialliset toiminta-alueemme ovat XXXjärvi , XXXvesi, XXXjärvi sekä XXXmeri

Sisällys

1. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt
2. Työntekijöiden toimenkuvat
3. Osallistujat ja osallistujaryhmät
4. Rakennukset ja rakenteet
5. Turvallisuusvälineet ja henkilösuojaimet + muut välineet
6. Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu
7. Toimintaohjeet onnettomuus- ja hätätilanteita varten
8. Toimintaohje tulen käsittelyyn
9. Onnettomuuskirjanpito ja – tiedottaminen
10. Erilliset turvallisuussuunnitelmat
11. Liitteet

1. Turvallisuudesta vastaava henkilö

Yrityksen kokonaisturvallisuudesta vastaa XX
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:

Vastuualueet:
- yleinen turvallisuudenvalvonta, -suunnittelu ja – ohjaus
- henkilökunnan ja alihankkijoiden koulutus
- alkusammutus- ja ensiapuvälineistä vastaaminen
- onnettomuuksien ja läheltä piti tilanteiden raportointi ja seuranta
- pelastus- ja evakuointireittien kulkukelpoisuuden seuranta

2. Työntekijöiden toimenkuvat

- Työntekijöiden ammattitaito
(Esim) Kalastusoppaan ammattitutkinto, Vuokraveneenkuljettajan (Merenkulkulaitos) pätevyys, EA II tasoinen ensiapukoulutus, hygieniaosaaminen

Kalastus opastus, retkien suunnittelu/toteutus

- Alihankkijoiden ammattitaito:
(esim) Vuokraveneenkuljettajan (Merenkulkulaitos) pätevyys, EA II tasoinen ensiapukoulutus, riittävä kalastuskokemus ja paikallistuntemus.

Tilapäis- ja keikkatyöntekijöiden henkilötiedot löytyvät ko. ohjelmapalvelun turvallisuussuunnitelmassa.

3. Osallistujat ja osallistujaryhmät

- Venekalastuksessa/1 opas/vene, veneeseen otetaan kerralla veneen rekisteröintiä vastaava henkilömäärä.
- Ulkovaatetus, jalkineet, kalastusvälineet, pelastuspuvut (Ursuit Sea Horse 5111) ja paukkuliivit.
- XX Oy:n venekalusto ei sovellu liikuntarajoitteisille, osallistujan terveydentila arvioidaan tapauskohtaisesti, sairaudet, alkoholinkäyttö tai joku muu osallistumiseen vaikuttava tekijä.
- Opas neuvoo henkilökohtaisten turvallisuusvarusteiden käytön, sekä toiminnan hätätilanteen sattuessa, veneen pysäyttämisen ja sammuttamisen, jos oppaalle tapahtuu jotain odottamatonta. Lisäksi neuvotaan venekohtaisten turvavälineiden kuten sammuttimen ja ensiapuvälineiden sijainti. Osallistujille kerrotaan puhelinnumero johon otetaan yhteyttä hätätilanteessa. Ellei alueella ole erillistä yhdyshenkilöä, niin yhteys hätätilanteessa aina yleiseen hätänumeroon. Lisäksi nimetään varakippari, jos oppaalle tapahtuu jotakin odottamatonta.
- Olosuhteiden muuttuessa oppaalla on oikeus/velvollisuus keskeyttää aktiviteetti.

4. Rakennukset ja rakenteet

XX Oy:llä on lämmitettävä välinevarasto/työtila. Hallin koko on 8x15m. Hallin osoite on XX, XX, XX.. Varastossa on palo- ja pelastusviranomaisten hyväksymä paloposti.

Jokainen alihankkija vastaa omista rakennuksista ja rakenteistaan sekä niiden palo- ja pelastus toimista ja suunnitelmista.

5. Turvallisuusvälineet ja henkilösuojaimet + muut välineet

XX Oy:n turvallisuusvälineiden vastuuhenkilö on XX

Turvallisuusvälinelista:
- Paukkuliivit 6kpl
- Pelastautumispuvut (Sea Horse 5111) x kpl
- Ensiapulaukku 2kpl
- Jauhesammutin
- Hätäraketit
- Heittoliina
- Pelastusrengas
- Puhelin
- Köydet
- Ankkuri 2kpl
- Mela

Säilytys ja varastointi:

Ensiapulaukut ja hätäraketit sijaitsevat käyttökaudella veneessä sateelta suojassa.
Pelastautumispuvut ja paukkuliivit sijaitsevat kalastustarvike varastolla osoitteessa XX,XX

Turvallisuusvälineiden huolto:

Paukkuliivit tarkistetaan pintapuolisesti käytön jälkeen. Huolto valmistajan ohjeiden mukaan, 2 vuoden välein tai patruunan lauettua.
Ensiapulaukku, käytön jälkeen ja väh. kerran kaudessa
Käsisammuttimet, käytön jälkeen, väh. kerran kaudessa vastaavassa liikkeessä
Hätäraketit, uusitaan määräysten mukaan
Heittoliina, silmämääräinen tarkistus, väh kerran kaudessa
Pelastusrengas, silmämääräinen tarkistus, väh kerran kaudessa
Puhelin, huolto tarvittaessa

Muut välineet:

- Vene: XXX, Perämoottori: XXX

Muut välineet huolto:

- Valmistajan ohjeiden mukaan tai tarvittaessa.
- Alihankkijat vastaavat omista turvavälineistään ja niiden lainmukaisuudesta.

6. Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu

Riskien luokittelu, suuruusluokat

1 Merkityksetön, Riski on pieni – ei välittömiä toimenpiteitä
2 Vähäinen, Ei välttämättä toimenpiteitä. Muita mahdollisuuksia toteuttamiselle ilman suurempia lisäkustannuksia, SEURANTAAN.
3 Kohtalainen, toimenpiteisiin sopivalla aikajänteellä. Toimenpiteet on mitoitettava oikein, jos seurauksena suuri asia – selvitettävä tarkemmin.
4 Merkittävä, vähentäminen välttämätöntä nopeasti. Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin riskiä on vähennetty. Toimintoa voidaan mahdollisesti jatkaa erityisellä varovaisuudella kunnes korjaavat toimenpiteet on tehty.
5 Sietämätön, poistaminen välittömästi. Ei saa toimia tai pitää keskeyttää, kunnes riski on poistettu.

Vaaroja:

Sääolosuhteet
Sumu (3) Liikutaan varoen ja käytetään navigointilaitteita
Ukkonen (5) Lopetetaan toiminta kunnes säätila paranee
Pakkanen (4) Siirretään toiminnan aloittamista
Tuuli (4) Toimintatavan muuttaminen tai toimipaikan vaihto. Toiminta lopetetaan jos olosuhteet sen vaativat.
Liukastuminen (4) Pidetään veneenlattia puhtaana kalanlimasta, poistetaan jää ja lumi veneen pohjalta tarpeen vaatiessa.
Veneestä putoaminen (4) Opastetaan veneessä käyttäytyminen
Muut vesillä liikkujat (4) Huolehditaan riittävästä tähystyksestä, väistetään
Uppotukit (3) Huolehditaan riittävästä tähystyksestä, väistetään
Karit (3) Huolehditaan riittävästä tähystyksestä. Luetaan karttaa ja väistetään.
Vuollekapeikot (3) Noudatetaan varovaisuutta virtaavassa vedessä
Sillat (3) Noudatetaan varovaisuutta ja varotaan siltapilareita
Alkoholi (4) Kohtuullisuutta noudatettava opas ei ota mitään!
Koukut (3) Varoitetaan vaarasta ja neuvotaan oikea käsittely.
Veneessä toiminta (3) Opastetaan kalastukseen liittyvä toiminta asiakkaille.

Onnettomuuden jälkeiset toimenpiteet.

Turvallisuusvastaava hoitaa mahdollisen jälkihoidon yhteistyössä asiakkaan kanssa ja hoitaa tiedottamisen lakisääteisten viranomaisten kanssa.

7. Toimintaohjeet onnettomuus- ja hätätilanteita varten

- Pelastaminen
- Tilannearvio
- Lisäonnettomuuksien estäminen
- Hätäilmoitus 112
- Ensiapu

Opas vastaa ensiavun antamisen ja pelastustoimien aloittamisesta.

Ensiapuväline luettelo ja sijainti veneessä XXX:

- Haavanpuhdistus välineet ja laastarit, pulpetissa
- Ensiapulaukut 2 kpl, pulpetissa
- Hätäraketit, pulpetissa
- Heittoliina, pulpetissa
- Käsisammuttimet, takakotelossa
- Ämpärit + äyskärit, takakotelossa

Evakuointipaikat

Paikat merkittynä karttaan punaisella pisteellä. Lisäksi paikkojen kuvaukset.

Evakuointipisteet XX vedellä (kartta)
Evakuointipisteet XX lahdella (kartta)
Evakuointipisteet XX merellä (kartta)
Evakuointipaikat Sastamalan Lieko-, Rauta- ja Kulovedeltä. Paikat kartoilla punaisilla pisteillä

(Hätätilannekoulutukset kts mahd. liitteet)

8. Toimintaohje tulen käsittelyyn

- Tulenkäsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta ja noudatetaan annettuja varoituksia.
- Avotulen teossa oltava maanomistajan lupa, opas huolehtii riittävästä alkusammutusvalmiudesta.
- Tulipalon sattuessa suoritetaan alkusammutus ja pidetään huoli ettei ihmisiä jää vaaraan, evakuointi
- Hätäilmoitus 112.

9. Onnettomuuskirjanpito ja –tiedottaminen

Onnettomuudet ja vakavat läheltäpiti –tilanteet (LIITE I)

Turvallisuusvastaava ylläpitää läheltä piti kirjanpitoa, ja on ainoa henkilö joka hoitaa tiedottamisen ja yhteydet viranomaisiin. Lisäksi turvallisuusvastaava ilmoittaa läheltä piti –tilanteista ja onnettomuuksista muille kalastusopas yrityksille.

Viranomaiset joille ilmoitetaan:
- kunnan terveystarkastaja
- lääninhallitus
- kuluttajavirasto
- työsuojelupiiri
- poliisi
- vakuutusyhtiö.

10. Erilliset turvallisuussuunnitelmat

Turvallisuussuunnitelmapohja Liite IV

Merkintöjä:

11. Liitteet